Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Definiëring

a. Jouwassistent, wettelijk vertegenwoordigd door Christine Karijodikromo en ontvanger van de
opdracht, hierna te noemen Jouwassistent.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel
die van de diensten gebruik maakt, hierna te noemen de Opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en leveringen van Jouw
assistent en op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Jouwassistent, tenzij hiervan
uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De Algemene Voorwaarden zijn bij beide partijen bekend.

b. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever
voor de uitvoering waarvan Jouwassistent een derde partij werkzaamheden laat verrichten.

c. Jouwassistent staat niet in een gezagsverhouding tot de Opdrachtgever.

d. Jouwassistent heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op
bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in
werking 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging(en). Gedurende deze termijn kan de
overeenkomst door de Opdrachtgever ontbonden worden, indien deze de wijzing(en) niet wil
accepteren.

e. Indien een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de
overige artikelen volledig van kracht en zullen in overleg Jouwassistent en Opdrachtgever nieuwe
artikelen ter vervanging van nietige artikelen overeenkomen waarbij doel en strekking in acht worden
genomen.

Artikel 3 Offerte, Overeenkomst en Uitvoering

a. Alle offertes van Jouwassistent zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b. De geldigheidsduur van de offerte is 30 dagen, doch behoudt Jouwassistent het recht om zonder
opgave van redenen de opdracht niet te accepteren.

c. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief BTW.

d. Opdrachtgever gaat schriftelijk akkoord met de offerte, waarna de gegevens uit de offerte worden
overgenomen in de Overeenkomst.

e. De Overeenkomst wordt in tweevoud door Jouwassistent en Opdrachtgever ondertekend waarna
Jouwassistent, buiten dienstbetrekking en voor het overeengekomen honorarium, de
werkzaamheden voor de Opdrachtgever zal starten.

f. Jouwassistent is gerechtigd om van Opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar
verplichtingen ten opzichte van Jouwassistent. Het uitblijven van of onvoldoende zekerheid kan
leiden tot opschorting van de opdracht of beëindiging van de overeenkomst door Jouwassistent

g. Jouwassistent is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.